Inhoud bewerken

Onze diensten

Neem direct contact met ons op

Archeas is er voor uw Finance.
Wij helpen u graag verder!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van www.archeas.com

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer voor de levering van diensten en/of producten. Door gebruik te maken van de diensten en/of producten van de opdrachtnemer, gaat de opdrachtgever akkoord met deze
algemene voorwaarden.

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a) Opdrachtnemer: de partij die de diensten en/of producten levert aan de opdrachtgever.
b) Opdrachtgever: de partij die gebruik maakt van de diensten en/of producten van de
opdrachtnemer.
c) Overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer over de levering
van diensten en/of producten.
d) Diensten: de werkzaamheden die de opdrachtnemer uitvoert voor de opdrachtgever.
e) Producten: de goederen die de opdrachtnemer levert aan de opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van de
opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard, of wanneer de opdrachtnemer een schriftelijke
bevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen.
3.3 De opdrachtnemer is pas gebonden aan een overeenkomst nadat deze schriftelijk is bevestigd.

4. Uitvoering van de diensten
4.1 De opdrachtnemer zal de diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 De opdrachtgever zal alle benodigde informatie en gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn
voor een correcte uitvoering van de diensten.
4.3 Indien tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst
te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen hierover in overleg treden.
4.4 De opdrachtnemer is gerechtigd om de uitvoering van de diensten geheel of gedeeltelijk uit te
besteden aan derden.

5. Levering van producten
5.1 De opdrachtnemer zal de producten leveren conform de overeenkomst en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
5.2 De leveringstermijn van de producten is indicatief en is gebaseerd op de op dat moment
bekende omstandigheden. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen
recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
5.3 De opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter
beschikking worden gesteld.
5.4 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de opdrachtnemer gerechtigd de producten op te slaan voor risico van de opdrachtgever en de opdrachtgever alle kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit deze opslag.
5.5 Het risico van beschadiging en/of verlies van de producten gaat op de opdrachtgever over op
het moment van levering.

6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten
en databankrechten, op alle door de opdrachtnemer verstrekte materialen, berusten bij de
opdrachtnemer of diens licentiegever.
6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de door de opdrachtnemer verstrekte materialen,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, te verveelvoudigen,
openbaar te maken of te exploiteren.

7. Prijzen en betaling
7.1 De prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
7.2 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14
dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtnemer
gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot aan de dag van
algehele voldoening.
7.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling, is de opdrachtnemer gerechtigd om alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen, waaronder
begrepen kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van handelingen
van de opdrachtgever, waaronder begrepen het verstrekken van onjuiste informatie of instructies.
8.2 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan als gevolg van
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer,
tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.
8.3 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor de schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de desbetreffende producten.
8.4 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9. Overmacht
9.1 Indien de opdrachtnemer door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever
kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet
van de opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
9.3 Indien de overmachttoestand langer duurt dan 90 dagen, hebben beide partijen het recht om
de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds op grond van de
overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen
elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

10. Geschillenbeslechting
10.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst
of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de
bevoegde rechter te Groningen.

11. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
11.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website en zullen op verzoek kosteloos worden
toegezonden.
11.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die gold ten tijde van het
tot stand komen van de overeenkomst.
11.3 De opdrachtnemer is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden zijn van toepassing op de reeds bestaande overeenkomsten, met dien verstande dat de opdrachtgever binnen 30 dagen na mededeling van de wijziging schriftelijk bezwaar kan maken tegen de wijziging. Indien de opdrachtgever bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden, heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
11.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan
wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
11.5 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Samenwerken? We denken graag met u mee!